Welcome
תירבע
תושדח
  הז המ ,וזימ
היצטנמוקוד
םיאפורל םיסרוק
English
Francais
List of doctors
 Details of Course 2011-2012.Detail
Links
 


                                קורס מיזוטרפיה לרופאים בלבד


ימי ששי, פעמיים בחודש, משעה 09:00 עד 14:00.הקורס בנוי מסדרה של 10 מפגשים של 5 שעות

  הקורסים הבאים באקטובר 2013 

             

             

              

             


                כל אחד:50 שעות קורס- הקורס מכיל שיעורים עיונים ומעשים

 בסיום הקורס, יינתן לכל העבור את המבחן הסופי אישור של אוניברסיטה  ותעודה המוכרת ע"י העמותה הישראלית למיזוטרפיה, חברה ב הארגון למיזוטרפיה הבינלאומי


מערכת הקורס מתימה לקורס הבינלאומי. הוא מקנה זכות לקבל את הדיפלומה המונפקד על ידי העמותה הבינלאומית למזוטרפיה,בהמלצה העמותה הישראלית לאחר כתיבת עבודה ותיאור מקרה
      

.הקורס יינתן על ידי דר' אהרון קפלן
מרצה ומנחה בחברה הצרפתית למיזוטרפיה
יושב ראש הכבוד לעמותה ישראלית למיזוטרפיה
פריסSt. Antoine  לשעבר, רופא בכיר בבי"ח סנט אנטואן
רופא ממונה במיזוטרפיה בבי"ח הדסה.ירושלים

ודר' מיכאל תורג'מן  יושב ראש לעמותה ישראלית למיזוטרפיההרשמה ב קורס הבא  ופרטים נוספים:
02-6711246 : טלפון / פקס
אי מייל :
          
kaplan.andre@gmail.co      meso.israel@gmail.com

______________________________________________

       SUMMARY of MODULES         COURSE 2012-2013

                בהמשך  DETAILS OF COURSE

                             שינוי ב קורס  2013
 
                            


  

                           

                           


                            

 

  

 

 

 


  Top