Welcome
תירבע
תושדח
  הז המ ,וזימ
היצטנמוקוד
םיאפורל םיסרוק
English
Francais
List of doctors
 Details of Course 2011-2012.Detail
Links
 


 האספה הכללית של העמותה י                                                                                                                                                             התקימה ב-25 בדצמבר 2012 והחליטה :

     - ד'ר מיכאל תורגמן ימונה לנשיא מ-1 בינואר 2013

- ד'ר א. קפלן ימונה לנשיא הכבוד והוא אחראי  על חינוך ויחסים עמ החברה הביולאומית למיזוטרפיה


                             הקורס הבא יחיל באוקטובר 2013. 
  


 

 


                                                                    
                          

 


                       

   

 

  Top